Adatkezelési tájékoztató

az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Szénrégió Bizottság Titkárságának adatkezeléséről

Adatkezelő megnevezése

Teljes név: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Adatkezelő képviselője: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor

Érintett szervezeti egység: Szénrégió Bizottság Titkársága

Érintett szervezeti egység vezetője: Dr. Piskóti-Kovács Zsuzsa

E-mail cím: adatvedelem@uni-eszterhazy.hu

Telefonszám: +3636 520400/4408

Honlapja:

Székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Postai címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Jogszabályi háttér

Az Eszterházy Károly Egyetem rendszereiben gyűjtött személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályi háttér a meghatározó:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Kezelt adatok köre

Adatgyűjtés

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

Hírlevél feliratkozás esetén (az igazsagosatmenet.eu feliratkozórendszerén keresztül)

név, e-mail cím

 Tájékoztató anyagok küldése, információk megosztása a LIFE IP North-HU Trans projekt eseményeiről, rendezvényeiről, előrehaladásáról.

Az igazsagosatmenet.eu honlap automatikus levelezőjének használata esetén

név, e-mail cím

Válaszlevél küldése az igazsagosatmenet.eu honlapon feltett kérdésekre

A LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében megvalósuló, Szénrégió Bizottság Titkársága által megszervezett rendezvény/esemény regisztrációja során

név, képviselt szervezeti egység neve

A rendezvényen történő részvétel igazolása érdekében, a projektdokumentáció részeként, alátámasztó dokumentumként kerülnek megadásra az adatok a jelenléti íven.

A LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében megvalósuló, Szénrégió Bizottság Titkársága által megszervezett rendezvény/esemény szervezése során

név, képviselt szervezeti egység neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja a rendezvényre meghívó és – előre jelzett esetekben – emlékeztető küldése.

A LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében megvalósuló, Szénrégió Bizottság Titkársága által megszervezett rendezvényen/eseményen készült fénykép esetén

fénykép

A rendezvényeken készült fényképek a projektdokumentáció részét képezik, alátámasztó dokumentumként funkcionálnak. A fényképek megosztásra kerülhetnek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kommunikációs felületein, illetve az igazsagosatmenet.eu és Az Igazságos Átmenetért Facebook közösségi oldalon, kizárólag személyes adatok megjelenítése nélkül.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama

A LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans projekt futamideje + 5 év alatt (2034. december 31-ig).

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyetem Szénrégió Bizottság Titkárságának munkatársai kezelik, kizárólag a feladataik ellátása érdekében. Az Egyetem nem adja át az Ön személyes adatait harmadik félnek.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti. Az Egyetem az Önként megadott adatokat az Egyetem által üzemeltett szervereken tárolja. Az Egyetem az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • előzetes tájékozódáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez vagy korlátozáshoz való jog.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől a következőkről:

 • mely személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli

Az Ön kérésének az Egyetem 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy az Egyetem nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést.

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.

Törléshez, illetve korlátozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az Egyetem által tárolt személyes adatait töröljük vagy korlátozzuk. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentéséve vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Egyetemet a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A Hatóság elérhetősége:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +361 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogsérelem esetén fordulhat továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.